Kalite Yönetimi

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

 

KALİTE

   

Kalite, bir ürünün kulanım uygunluğunu belirleyen özelliklerinin tümüdür.

Kalite bir mal veya hizmetin müşteri beklenti ve gereksinimlerini karşılayabilme yeteneğidir diye de tarif edilebilir. Tüketicilerin beklentilerine bağlı olarak, kalite kavramı topluma, toplumun kültürel gelişimine, beğeni ve alışkanlıklarına göre değişen bir kavramdır. Amaç müşteri beğeni ve gereksinimlerini daha iyi yakalamak ve rakiplerinden daha iyi mal/hizmet üretmektir. Müşteri tatminidir; ürün veya hizmetin iyi olup olmadığı konusunda son kararı müşteri verir. Süreçtir; süregelen bir gelişmeyi sağlar. Yatırımdır; uzun dönemde bir işi hatasız yapmak sonradan düzeltmekten daha ucuzdur. Kalite bir programa uymak, işleri zamanında yapmaktır. Kalite, kusursuzluk anlayışına sistemli bir yaklaşımdır. Kalite, şartlara uygunluktur. Uluslararası Standart Bürosu ISO’nun kalite için yaptığı tanım şöyledir: kalite, bir mal ya da hizmetin belirli bir gereksinimi karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerin tümüdür.

     

Kalite kavramının içeriği belirlenirken, farklı referanslarda değişik tanımlarla karşılaşırız. Bazı referanslarda kalitenin içeriğine ilişkin kimi yanları ön plana çıkaracak biçimde, “kullanıma uygunluk”, “amaca uygunluk”, veya “müşterilerin tatmini”, ya da ”isteklere uygunluk” şeklinde tanımlara rastlarız. Bu tanımların eksik ve tek yanlılıkları dikkate alındığı zaman, “Kalite Sözlüğü” standardının verdiği aşağıdaki tanım esas alınmalıdır:

       

Kalitenin  bu geniş tanımını dikkate aldığımızda, üretilen  ürünler  ve yerine getirilen  hizmetlerin  kalitesi,  tasarımdan üretime, servisten bakım-onarıma kadar, ortaya çıkan her yeni durumdan etkilenir. Bu süreç içinde ihtiyaçlar, önceden belirlenmiş kriterlerden de yararlanarak, yeni teknik özellikler olarak ürüne ve hizmetlere aktarılır.Kalite kriterleri, ürün ve hizmetlerin kullanışlı, güvenli, her yerde ve her zaman bulunabilen, bakımı ve onarımı yapılabilen, yararlılığı ve verimliği yüksek olan, insanın yanı sıra doğal çevreye ilişkin durumları da kapsayabilir.

       

Öngörülen kalitenin gerçekleşebilmesi için, kuruluş çalışanlarının yetki ve sorumlulukları belirlenmeli, belirlenen ölçüler düzeyinde kararlara ve uygulamalara katılımları sağlanmalıdır. Ürün ve hizmetlerin kalitesi görev ve sorumluluk üstlenmiş olan herkesi ilgilendirir. Nasıl organlarımızdan biri arızalandığı zaman, vücudumuzun sağlıklı işleyişi kesintiye uğruyorsa, aynı durum Kalite Güvence Sistemi içinde geçerlidir. ISO 9000’den yola çıkıp toplam kaliteye giderken, kalite kavramını, operasyonel düzeyde tüm birimlere yayılan bir olgu olarak almak gerekir.

     

ISO 9000 standartları, girdi malzemeden yan sanayi seçimine, veri kontrolünden veri değerlendirmeye, personel eğitiminden proses kontrolüne, planlamadan denetime, pazarlamadan dağıtıma kadar olan geniş bir yelpazede kalite kavramının ağırlığını hissetmektedir. Ürünlerin ve hizmetlerin kalitesi sorunu, kendi içinde kalitenin niceliksel ve niteliksel açıdan ihtiyaçlarla olan ilişkisini gündeme getirmektedir. Kalitenin niceliği, niteliği ve ihtiyaçlarla olan bağlantısı dikkate alındığında, göreli kalite, kalite ölçüsü, kalite düzeyi gibi kavramlardan yararlanılır. Bu kavramlar birer projeksiyon işlevi üstlenerek, ürünlerin ve hizmetlerin mükemmellik derecelerini ve teknik düzeylerini saptamada, açıklayıcı güçlerinden dolayı bize yardımcı olurlar.

   

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ KALİTE POLİTİKASI:

 

Yasal ve Standardın Şartları, kuruluşa bağlı iç – dış konular ile ilgili taraflar ve müşterilerimizin beklentileri dikkate alınmak suretiyle bilimsel çalışma ve araştırma yaparak ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, bir mesleğin; bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip, çevreye duyarlı, iş sağlığı güvenliğine önem veren bireyler yetiştirmek, risk ve fırsatlar göz önüne alınarak hizmet süreçlerinin ve kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmekteyiz.

 

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI (ADYÜMLAB) KALİTE POLİTİKASI:

         

Laboratuvar ve kalite  kontrol çalışmalarını  modern  işletmecilik  kuralları çerçevesinde,  etkili  ve  verimli  bir  biçimde, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda, ileri teknoloji ürünü araç-gereçlerle, ilgili usul, esas, şartname ve standartlara uygun olarak yürütmek ve başarıyla sonuçlandırmak Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı(ADYÜMLAB)’nın temel ilkesidir.

      

Hizmette  tarafsızlık, bağımsızlık, eşitlik, dürüstlük ve gizlilik ilkelerine bağlı kalmak kaydı ile; eğitimli uzman personeliyle geçerliliği olan metot ve cihazlar kullanmak suretiyle kısa sürede, doğru ve güvenilir sonuçların elde edilmesi yönetim sisteminin temel amacıdır. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı(ADYÜMLAB) üst yönetimi, vereceği hizmet konusunda ulusal alanda öncü, uluslararası alanda işbirliği ve bütünleşme ilkesine göre hareket edecek, çevrenin korunması ve kaynakların en uygun şekilde kullanılmasına özen gösterecektir.

        

Deney çalışmalarında  görev  alan bütün laboratuvar personelinin, Kalite Yönetim Sistemine  ait  dokümantasyonu öğrenmeleri, politika ve prosedürleri kendi görev alanlarında uygulamaları sağlanacak ve güncel eğitim ve geliştirme çalışma politikaları ile görevli personelin yönetim sistemini uygulamada daha etkin olması sağlanacaktır.

          

İşbirliğine  önem  vermek suretiyle  müşteri  memnuniyetine  yönelik  olarak yönetim  sisteminin  etkinliği  bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli iyileştirilecek ve artırılacaktır.

           

Temel hedefimiz, hizmette kaliteyi ve kalitede istikrarı sağlamaktır.

 

KALİTE HEDEFLERİ

    

Adıyaman Üniversitesi’nde temel, uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek; üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırarak daha üst seviyelere taşımak; Bölgesel ve Ulusal anlamda üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile girişimcilerinin her türlü ürün, süreç, test, ölçüm ve analiz gereksinimlerini merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak; yurt dışındaki üniversiteler ve araştırma kurumları ile AR-GE konularında işbirlikleri oluşturarak Bilimsel Araştırma Projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarını Merkez Laboratuvar bünyesinde toplamak ve üniversitemizin bünyesinde çeşitli bilim dallarında çalışan araştırmacıların, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin verimli ve yaratıcı bir ortamda çalışmalarını sağlamak amacıyla kurulan Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (ADYÜMLAB) olarak vizyonumuzu gerçekleştirme adına 2015 – 2019 orta vadeli dönemi kapsamında belirlediğimiz hedeflerimiz aşağıdaki gibidir;

   

  1. Araştırma ve Uygulama Merkezimizi geliştirmek, güçlendirmek, bu doğrultuda yapılacak araştırma-geliştirme (AR-GE) faaliyetlerini en üst seviyelere taşıyabilmek ve tüm imkânlarımızın iştirakçilerimiz, özellikle üniversitemiz, arası kullanıma açılmasını sağlamak
  2. Ulusal ve Uluslar arası çalışmalarda uygun ortam oluşturma ve sunma amacına yönelik olarak cihazlarımızın uzmanlar kontrolünde verimini ve güvenirliğini artırmak
  3. Kalkınma planımızın öngördüğü Bilim ve Teknoloji alanlarında gelecekte karşılaşılabilecek araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak
  4. Araştırma sonuçlarının uygulanmasına yardımcı olmak, gerektiğinde uygulama planları yapmak, yeni bir malzeme, ürün ya da işleyişin üretim aşamasına geçmesi için zorunlu teçhizat, sistem ve standartları belirlemek, pilot tesisler kurmak
  5. İmalat ve işletmede karşılaşılan teknolojik güçlüklerde danışmanlık yapmak, işlem zinciri, malzeme ve ürünlerdeki özelliklerin belirlenmesine ve kontrolüne, hata nedenlerinin giderilmesine, malzeme ve ürünlerin programlama ve bilgi işlem çalışmalarına yardımcı olmak
  6. Ulusal ve Uluslar arası anlamda bilgi alışverişinde bulunmak, ileri teknoloji projeleri için finansal kaynakların teminine çalışmak
  7. Merkezin ihtiyacı olan personelin yurt içinde ve dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, yurt dışından bu amaçlarla geleceklere imkân hazırlamak, öneriler geliştirmek
  8. Akreditasyon için merkezimizde fiziki şartların düzeltilmesi, gerekli başvuruların yapılması ve personel eksikliklerin giderilmesi.

      ADYÜMLAB Müdürü

 Prof. Dr. Hasan Solmaz

ADYÜMLAB Kalite Politikasını pdf olarak almak istiyorsanız tıklayınız.

ADYÜMLAB Kalite Hedeflerini pdf olarak almak istiyorsanız tıklayınız.