Stratejik Plan

ADYÜMLAB STRATEJİK PLANI

Merkezimiz; Başta üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren birim laboratuvarları ve araştırmacıların desteklenmesi, Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin nitelik ve nicelik yönünden arttırılması, Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası düzeylerde ihtiyaç duyulan ölçme, test ve analizlerin gerçekleştirilebilmesi ile Üniversite, sanayi ve kamu işbirliğini oluşturulması ve güçlendirilmesi gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Bu çerçevede ilin ve bölgenin AR-GE ihtiyacını karşılamayı, özel sektör ve kamuya danışmanlık yapmayı, bölge potansiyelini ortaya çıkarıp değerlendirerek il, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayan bir merkez olmayı hedeflemektedir. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere Müdürlüğümüzce idari misyon, vizyon, amaç ve hedeflerinin ele alındığı bir gelecek projeksiyonu çizilmiş ve bu değerler doğrultusunda merkezimiz harcama yetkilisi tarafından düzenlenen birim faaliyet raporları esas alınarak merkezimizin 2015-2019 dönemlerini kapsayan Stratejik Plan hazırlığı yapılmıştır.

2015-2019 Stratejik Planının hazırlanmasında emeği geçen personelimize bilginin üretilmesi ve çevresel etkinliğinin sağlanmasında, çağdaş ve evrensel değerler doğrultusunda bütünleşerek çalışan tüm personelimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.

         

    ADYÜMLAB Müdürü
Prof. Dr. Hasan SOLMAZ

             

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                          

*ADYÜMLAB Stratejik Planını pdf formatında görmek için tıklayınız.